From 1 - 10 / 116
  • 2014 წ. დასავლეთ საქართველოს ორთოფოტო გეგმები წარმოადგენს რასტრული ფორმატის მონაცემებს, რომლებიც 2014 წლის აერო გადაღების მასალების დამუშავებით შეიქმნა, აერო სურატების GSD არის 25 სმ. ორთოფოტოების მიერ ჯამურად მოცული ფართობი შეადგენს 8 800 კვადრატულ კილომეტრს, რაც არის საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 12.6%, ხოლო რესურსის მიერ მოცული დროითი პერიოდი არის ერთი წელი (2014). აერო გადაღების შედეგად მიღებული სურათების შემდგომი დამუშავებისთვის გათვალისწინებულია საბორტო მონაცემები (GNSS-INSS). სამუშაო პროცესში განსაზღვრულ იქნა საველე საკონტროლო წერტილები (Ground Control Points - GCP), მათი საშუალებით სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის გარემოში განხორციელდა აეროტრიანგულაცია. შემდგომ შეიქმნა ციფრული სიმაღლური მოდელი (Digital Elevation Model - DEM), რომლის საფუძველზეც იწარმოება ორთოფოტოგეგმები. ერთი და იმავე წელს განხორციელებული აერო გადაღების შედეგად მიღებული ორთოფოტო გეგმებით იწყობა მოზაიკა. აერო სურათების შემდგომი დამუშავებით მიღებული პროდუქტის მესაკუთრეა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. აერო გადაღებების საფუძველზე შექმნილი ორთოფოტო გეგმების განახლება ხორციელდება დაგეგმილი ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შესაბამისი პერიოდულობით.

  • სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულების ობიექტების მონაცემები შექმნილია საქართველოს ეროვნული სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის შექმნის პროექტის ფარგლებში აღწერილი და შეგროვებული მასალის საფუძველზე. მონაცემი მოიცავს ინფორმაციას სახელწოდების, ტიპის, სამუშაო საათების, საკონტაქტო ინფორმაციის და სხვა მახასიათებლების შესახებ.

  • ბანკები და ბანკის სერვის ცენტრების ობიექტების მონაცემები შექმნილია საქართველოს ეროვნული სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის შექმნის პროექტის ფარგლებში აღწერილი და შეგროვებული მასალის საფუძველზე. მონაცემებს შესაბამის ველებში გაწერილი აქვთ სახელწოდება, სამუშაო საათები, საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვა მნიშვნელოვანი მახასიათებლები.

  • აფთიაქების ობიექტების მონაცემები შექმნილია საქართველოს ეროვნული სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის შექმნის პროექტის ფარგლებში აღწერილი და შეგროვებული მასალის საფუძველზე. მონაცემებს შესაბამის ველებში გაწერილი აქვთ სახელწოდება, სამუშაო საათები, საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვა მნიშვნელოვანი მახასიათებლები.

  • კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლები და ობიექტები მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე და მის საზღვრებს მიღმა (ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ) კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულების მქონე ობიექტების შესახებ მონაცემებს. მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა არის ადამიანის მიერ ან ადამიანის ბუნებაზე ზემოქმედების შედეგად შექმნილი ნებისმიერი სახის მხატვრული, ესთეტიკური, ისტორიული, მემორიალური ღირებულების მქონე არქიტექტურული, ხელოვნების, ქალაქთმშენებლობითი, სასოფლო, არქეოლოგიური, ანთროპოლოგიური, ეთნოგრაფიული, მონუმენტური, ტექნიკის განვითარებასთან დაკავშირებული უძრავი ან მოძრავი ობიექტები, დოკუმენტური მასალები, ასევე ბაღები, პარკები, ლანდშაფტური არქიტექტურის ობიექტები, ისტორიული დასახლებები, ისტორიულად ჩამოყალიბებული გარემო, დაკავშირებული ქვეყნის ისტორიასთან, განვითარებასთან, ფოლკლორთან, რწმენასა და ტრადიციებთან, ადრე ან ამჟამად არსებულ ცივილიზაციასთან. მონაცემები მოიცავს, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის კანონით დადგენილი წესის მიხედვით, ბრძანებებით მინიჭებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ცალკეულ და კომპლექსურ ძეგლებს, ასევე იმ ობიექტებს, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ მინიჭებული სტატუსი, მაგრამ გააჩნიათ კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულება.კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ობიექტი არის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრული უძრავი ნივთი. კომპლექსური ძეგლი – ფიზიკურად, ფუნქციურად, ისტორიულად ან ტერიტორიულად დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების ერთობლიობა, რომელიც ტოპოგრაფიულად იდენტიფიცირებადი ერთეულია. რესურზე თავმოყრილია ინფორმაცია უძველესი დროიდან (ქვის ხანიდან) მოყოლებული უახლესი პერიოდის ჩათვლით სხვადასხვა სახეობის (არქეოლოგიური, არქიტექტურის, საინჟინრო, ქალაქთმშენებლობის/ ურბანული, ეთნოგრაფიული, მემორიალური და სხვა) და ტიპის (საცხოვრებელი - ტრადიციულ-ხალხური, ქალაქური; რელიგიური - ეკლესია, მონასტერი, სინაგოგა, მეჩეთი; სათავდაცვო - ციხე, კოშკი, გალავანი და სხვა) დღემდე აღნუსხულ ობიექტებზე. მონაცემები აერთიანებს სხვადასხვა ფორმატში არსებულ საარქივო თუ უახლეს აღწერილობებს კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულების მატარებელი ობიექტების შესახებ.

  • ლომბარდი და ვალუტის გადაცვლის ობიექტების მონაცემები შექმნილია საქარტველოს ეროვნული სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის შექმნის პროექტის ფარგლებში აღწერილი და შეგროვებული მასალის საფუძველზე. მონაცემებს შესაბამის ველებში გაწერილი აქვთ სახელწოდება, სამუშაო საათები, საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვა მნიშვნელოვანი მახასიათებლები.

  • ბანკომატების ობიექტების მონაცემები შექმნილია საქართველოს ეროვნული სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის შექმნის პროექტის ფარგლებში აღწერილი და შეგროვებული მასალის საფუძველზე. მონაცემებს შესაბამის ველებში გაწერილი აქვთ სახელწოდება, სამუშაო საათები, საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვა მნიშვნელოვანი მახასიათებლები.

  • მუნიციპალური ტრანსპორტის გაჩერებები მოიცავს ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში აღწერილი საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებების შესახებ მონაცემებს.

  • სახელმწიფო ინსტიტუტების მონაცემთა ნაკრები მოიცავს საქართველოს ეროვნული სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის შექმნის პროექტის ფარგლებში აღწერილი ადმინისტრაციული ორგანოების - ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის დაწესებულებების (მერია, გამგეობა, საკრებულო), სოციალური მომსახურების სააგენტოების, პოლიციის განყოფილებების, იუსტიციის სახლების, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოების და სხვა ტიპის სახელმწიფო ინსტიტუტების შესახებ მონაცემებს, რომლებიც გადანაწილებულია შესაბამის კატეგორიებში და ასევე, შეიცავს ინფორმაციას სახელწოდების, ტიპის, სამუშაო საათების, საკონტაქტო ინფორმაციის და სხვა მნიშვნელოვანი მახასიათებლების შესახებ.

  • საქართველოს ეროვნული სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის შექმნის პროექტის ფარგლებში აღწერილი სწრაფი კვების ობიექტები მოიცავს ინფორმაციას ობიექტის სახელწოდების, ტიპის, სამუშაო საათების, საკონტაქტო ინფორმაციის და სხვა მნიშვნელოვანი მახასიათებლების შესახებ.